– här har man bott minst en gång i livet

Socionomstråket

Socionomstråket går från Studentvägen i väster till Kolbäcksvägen i öster och söder om Ålidhems Konstgräsplan. Socionomstråket delar Kemigränd med Biologigränd och Språkgränd med Kandidatvägen, tvärgator är Humaniststråket, Lärarstråket och Naturvetarstråket.

Området

Kemi- & Biologigränd

Här är Socionomstråket enbart gång- och cykelbana och går fram till gång- och cykelbana bredvid Studentvägen. Det finns fina gröna ytor samt en lekpark mellan kvarteren.

Språkgränd & Kandidatvägen

Här är Socionomstråket främst gång- och cykelbana men även viss motorfordonstrafik förekommer, gång- och cykelbanan fortsätter under Kolbäcksvägen. Det finns lite fina ytor mellan kvarteren.

Tvärgata: Naturvetar- & Lärarstråket

Socionomstråket fungerar som tvärgata för motorfordonstrafik mellan Naturvetar- och Lärarstråket.

Tvärgata: Humaniststråket

Socionomstråket fungerar som tvärgata för gång- och cykeltrafik till/ från Humaniststråket.

Allmänt

Socionomstråket

Share Button